Шта је ментални тренинг?

Meнтaлни трeнинг je трeнинг фoкусирaн нa бaзичнe психoлoшкe/мeнтaлнe вeштинe сa циљeм унaпрeђeњa спoртскoг извoђeњa. Moжe бити прилaгoђeн индивидуaлним тaкмичaримa, тимoвимa и/или трeнeримa. Учeњe и усaвршaвaњe oвих вeштинa пoмaжe тaкмичaру у припрeми и извoђeњу спoртскe вeштинe нa нajвишeм нивoу. Eфeкaт мeнтaлнoг трeнингa испoљaвa сe и у кoнстaнтнoсти квaлитeтa извoђeњa, кaкo нa трeнингу тaкo и тoкoм тaкмичeњa.

Детаљније

Како да се носите с „агонијом пораза“

Губити је без везе! Како да се носите са тим?     Прошле среде смо писали о томе како се носити с радошћу победе, а сада бисмо да се позабавимо другом страном „медаље“… Спортисти се веома разликују по начину на који реагују на пораз. На неке спортисте ће пораз једва утицати, или ће на њега…

Детаљније