Mesec tenisa, Dejan Kojić, Novak Đoković, Teniski savez Beograda

Април месец тениса – акција ТС Београда намењена најмлађима

Пролеће је време када многи малишани почињу да се баве спортом, када се опредељују којим спортом ће се бавити. Тениски савез Бе­о­гра­да осмислио је акцију „Ме­сец те­ни­са“, управо да би малишанима који имају од шест до 12 го­ди­на и њиховим родитељима помогао да се определе баш за „бe­ли спор­т“.

Про­грам је пла­ни­ран за по­че­так лет­ње се­зо­не, од 5. апри­ла, и тра­јаће до кра­ја ме­се­ца, а роди­те­љи ће моћи да до­ве­ду де­цу у бе­о­град­ске клу­бо­ве и да се бес­плат­но упо­зна­ју са те­ни­сом.

Детаљније Април месец тениса – акција ТС Београда намењена најмлађима

– По­сто­ји ве­ли­ко ин­те­ре­со­ва­ње ма­ли­ша­на и њи­хо­вих ро­ди­те­ља за те­нис, и овим пу­тем, у са­рад­њи са клу­бо­ви­ма на те­ри­то­ри­ји Бе­о­гра­да, по­ку­ша­ће­мо да им по­мог­не­мо да се опре­де­ле – ре­као је Де­јан Ко­јић, ко­ор­ди­на­тор за про­грам 10s Те­ни­ског са­ве­за Бе­о­гра­да.

 

Teniski savez Beograda_logotip

 

Пре­ма Ко­ји­ће­вим ре­чи­ма, клу­бо­ви ко­ји се при­ја­ве од­и­гра­ће ва­жну уло­гу у ре­а­ли­за­ци­ји ак­ци­је.

Сви клу­бо­ви ће до­би­ти про­прат­но пи­смо Са­ве­за ка­ко би лак­ше оства­ри­ли кон­такт са Основ­ним школа­ма и ма­ли­ша­ни­ма одр­жа­ли пре­зен­та­ци­ју про­гра­ма 10s, а у за­ви­сно­сти од бро­ја уче­сни­ка, ор­га­низо­ва­ће се и за­вр­шна ма­ни­фе­ста­ци­ја, где би по­ла­зни­ци ак­ци­је по­ка­за­ли шта су на­у­чи­ли – об­ја­снио је Ко­јић.

 

Желимо Тениском савезу Београда и координатору програма Дејану Којићу пуно успеха у реализaцији ове лепе акције, корисне за децу и њихове родитеље!

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *